Test NIFTY pro Katowice - punkt pobrań i wizyty domowe w Katowicach Przeskocz do treści

Test NIFTY pro Katowice

test nifty pro katowice, test nifty katowice

Test NIFTY pro w Katowicach – autoryzowane punkty pobrań i wizyty domowe

testdna

Spis treści:

 1. Test NIFTY pro w Katowicach – adresy punktów pobrań i rejestracja
 2. Test NIFTY pro Katowice – cena
 3. Test NIFTY pro Katowice – informacje o badaniu

Test NIFTY pro Katowice – punkt pobrań i rejestracja

 • Adres: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice
 • Tele­fon: (32) 445 02 61 (rejestracja telefoniczna czynna 7 dni w tygodniu)

Wizyty domowe w Katowicach

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Katowicach i w okol­i­cy w cenie badania.

Test NIFTY pro Katowice – cena badania

test nifty pro

Test NIFTY pro Katowice – informacje o badaniu

Jak przygotować się do testu NIFTY pro?

Przed badaniem można zjeść posiłek, nie trzeba być na czczo. Zalecane jest spożywanie płynów (nawodnienie organizmy pozwala przygotować krew do badania).

Przeczytaj więcej o teście NIFTY pro w serwisie prekoncepcja.pl: Test NIFTY pro – na czym polega? 

Dlaczego warto zrobić test NIFTY pro?

 Pewność i spokój

 • Wysoka czułość – ponad 99% dla trisomii 21.
 • Pon­ad 6 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,05% wyników fałszy­wie dodat­nich.
 • Jedyny niein­wazyjny test pre­na­talny z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres badania – łącznie obejmuje aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych.
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

 Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci dojazdu do placówki.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w tym samym dniu.
 • Test NIFTY pro jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie bada­nia.

 Bezpieczeństwo

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi, które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99% dla trisomii 21.). Bez ryzy­ka poronienia.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia.
 • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.

test nifty pro rejestracja

Przeczytaj więcej o teście NIFTY pro i badaniach prenatalnych w serwisie prekoncepcja.pl:


Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl | Zdjęcie: lena Root/123rf.com

Rate this page

Nasi partnerzy